ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Lw|c Associates B.V., gevestigd te Tolbert.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Lw|c Associates B.V. 
(hierna: Lw|c Associates), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Lw|c Associates niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming daarmee.

1.2 De personen die door Lw|c Associates zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid als “partner”.

1.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Lw|c Associates te zijn gegeven en niet aan enige aan Lw|c Associates verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.4 De toepasselijkheid en werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” worden begrepen: de werknemers, de adviseurs, de associates, de samenwerkingspartners, de aandeelhouders van Lw|c Associates.

1.5 Niet alleen Lw|c Associates maar ook iedere aan Lw|c Associates verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

1.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Grondslag offertes

2.1 Offertes en Plannen van Aanpak van Lw|c Associates zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Lw|c Associates zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

2.2 Elke Offerte van Lw|c Associates in welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend en pas bindend nadat ter zake van die Offerte een Overeenkomst tot stand is gekomen.

2.3 Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien opdrachtgever de offerte niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt de offerte tenzij verlenging van de offerte schriftelijk is overeengekomen. Na verval van de offerte is Lw|c Associates B.V. gerechtigd de offerte te wijzigen.

3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Lw|c Associates geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

4. Wijziging samenstelling team

Lw|c Associates kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Lw|c Associates plaatsvinden.

5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst voor het leveren van een Dienst komt tot stand door: rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Lw|c Associates opgestelde Offerte, of schriftelijke bevestiging door Lw|c Associates van de mondeling met Opdrachtgever besproken te leveren Dienst voor een bepaalde prijs, of

5.2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met verbonden personen van Lw|c Associates binden de Lw|c Associates slechts voor zover en pas nadat zij door Lw|c Associates schriftelijk zijn bevestigd.

6. Honorarium en kosten

6.1 Het honorarium dat door Lw|c Associates in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen Lw|c Associates en opdrachtgever worden overeengekomen. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

6.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere dienstgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, zal opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze kosten zullen afzonderlijk worden berekend.

6.3 Tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Opdrachtgever zal vooraf van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.

6.4 Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die Lw|c Associates noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald conform de in de overeenkomst gemaakte betalingsafspraken. Bij gebreke van specifieke condities zal Lw|c Associates maandelijks factureren.

7.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Lw|c Associates B.V. aan te wijzen bankrekening.

7.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Lw|c Associates B.V. is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.4 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Lw|c Associates B.V., dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

7.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

7.6 Lw|c Associates behoudt zich het recht voor een voorschot in rekening te brengen voor te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8.2. Indien Lw|c Associates op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Lw|c Associates.

Artikel 9 Medewerking door opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal Lw|c Associates B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lw|c Associates B.V. verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

9.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever haar in de artikelen 9.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 9.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Lw|c Associates B.V. bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 10 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij zij Lw|c Associates B.V. schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Lw|c Associates B.V. ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Klachten

Klachten betreffende de verrichte diensten en/of het geleverde dienen uiterlijk binnen 30 werkdagen na de levering schriftelijk bij Lw|c Associates te zijn ingediend bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de verrichte dienst goedgekeurd te hebben.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lw|c Associates B.V. opgeschort. In dat geval is Lw|c Associates B.V. verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

12.2 Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Lw|c Associates B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lw|c Associates B.V. kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking (niet limitatief): overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, ziekte van ingezette personen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, pandemieën en epidemieën, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

12.3 Indien Lw|c Associates B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Lw|c Associates B.V. gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

13. Intellectuele eigendom

Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften, waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Lw|c Associates. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Lw|c Associates. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Vertrouwelijkheid

14.1 Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

14.2 Lw|c Associates kan verwerker zijn van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), waarvoor opdrachtgever dan verwerkingsverantwoordelijke zal zijn. In dat geval zullen Lw|c Associates en opdrachtgever een verwerkersovereenkomst sluiten.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Lw|c Associates leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Lw|c Associates afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis wordt eveneens verstaan een nalaten.

15.2 Indien Lw|c Associates aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Lw|c Associates in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

15.3 De aansprakelijkheid van Lw|c Associates B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Lw|c Associates B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lw|c Associates B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

15.4 Lw|c Associates B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Lw|c Associates B.V., naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

15.5 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Lw|c Associates als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

15.6 Indien Lw|c Associates in overleg met opdrachtgever een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Lw|c Associates jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door de verbonden persoon worden gemaakt.

15.7 Indien Lw|c Associates in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever wordt aangesproken door derden, vrijwaart opdrachtgever Lw|c Associates voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en schadevergoedingen.

15.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan Lw|c Associates verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 16 Annulering en beëindiging

16.1 Lw|c Associates B.V. behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Lw|c Associates B.V. kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Lw|c Associates B.V. de annulering schriftelijk aan opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

16.2 Lw|c Associates kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of annuleren indien zij van mening is dat de uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever te worden bekend gemaakt.

17. Toepasselijk recht

17.1 Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Lw|c Associates en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

17.2 De geschillen welke tussen Lw|c Associates en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Lw|c Associates met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

17.3 Voor zover van deze algemene voorwaarden versies bestaan in een andere taal dan de Nederlandse zal in het geval van enige discrepantie tussen de verschillende versies, de Nederlandse versie altijd prevaleren.

Artikel 18 Slotbepaling

18.1 Lw|c Associates B.VL. is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van de bestaande Overeenkomsten. Lw|c Associates zal Opdrachtgever tijdig vooraf informeren over wijzigingen van de voorwaarden en zal de gewijzigde voorwaarden bekend maken op haar website. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

18.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

18.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lw|c Associates.